Giảng viên IELTS tại Nest đang dạy gì?

Video tường thuật lại những buổi học khác nhau của một số giảng viên tại Nest

Các clip tương tự: