Lộ trình IELTS

Trình độ đầu vào: tương đương 0 – 1.0+ IELTS.

Trình độ đầu ra: tương đương 3.0 – 3.5+ IELTS.

Thời lượng học: 14 tuần.

Xem thông tin chi tiết về lộ trình Foundation tại đây.

Trình độ đầu vào: tương đương 3.0 – 3.5+ IELTS.

Trình độ đầu ra: tương đương 5.0 – 5.5+ IELTS.

Thời lượng học: 14 tuần.

Xem thông tin chi tiết về lộ trình Easy IELTS tại đây.

Trình độ đầu vào: tương đương 5.0 – 5.5+ IELTS.

Trình độ đầu ra: tương đương 6.5 – 7.0+ IELTS.

Thời lượng học: 6 tuần.

Xem thông tin chi tiết về lộ trình IELTS 24H tại đây.