Cam kết đầu ra

1. NỘI DUNG CAM KẾT ĐẦU RA CHO LỘ TRÌNH FOUNDATION TẠI NEST ACADEMY

Hôm nay, ngày……..tháng…….năm 2020 ti chi nhánh ca Công Ty C Phn Giáo Dc Nest Academy 666/59A Đường 3 tháng 2, Phường 14, Qun 10, TP. H Chí Minh.­

Chúng tôi bao gồm:

Bên A là ông/bà:

 • Chức vụ: …………………………..
 • MST: ………………………………..
 • SĐT hỗ trợ: ………………………..

Bên B là ông/bà:

 • SĐT:……………………………………………..
 • CMND:…………………………………………
 • Học viên lớp:……………………………..
 • Ngày khai giảng:………………………..
 • Giảng viên:…………………………………

1. Bên A là đại diện NEST cam kết với bên B (khách hàng) tại trung tâm:

 • Sau khi hoàn thành khóa học FOUNDATION, bên B sẽ đạt được chuẩn đầu ra mà bên A cam kết tối thiểu IELTS 3.5
 • Nếu chưa đạt được chuẩn đầu ra theo cam kết, bên B có quyền tiếp tục ôn luyện miễn phí cho đến khi đạt được mục tiêu đầu ra IELTS 3.5

2. Yêu cầu đối với bên B:

 • Tham gia tối thiểu 39 buổi học trong tổng số 42 buổi học trên lớp
 • Lên lớp đúng giờ và nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của lớp học
 • Có thái độ học tập tích cực, năng nổ, đóng góp cho tiết học
 • Phải nắm vững những từ vựng chuyên dụng, cách phát âm trong chương trình học mà giảng viên đã giảng dạy
 • Hoàn thành tối thiểu 80% những bài tập được giao. Nếu chưa hoàn thành, bên B phải ở lại lớp để thực hiện dưới sự giám sát của người hướng dẫn
 • Tham gia đầy đủ các bài Mock tests và đạt kết quả theo yêu cầu

3. Cam kết này sẽ chấm dứt khi:

 • Bên B tham gia thi chứng chỉ IELTS sau khóa học và đạt được mức điểm tối thiểu 3.5
 • Bên B không đáp ứng được các yêu cầu tại mục 2
 • Bên B không tham gia thi chứng chỉ IELTS sau 3 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học, kể cả khóa học đầu tiên hoặc học lại tại NEST

Bản cam kết này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt theo các điều được nêu ở mục 3.

2. NỘI DUNG CAM KẾT ĐẦU RA CHO LỘ TRÌNH EASY IELTS TẠI NEST ACADEMY

Hôm nay, ngày……..tháng…….năm 2020 ti chi nhánh ca Công Ty C Phn Giáo Dc Nest Academy 666/59A Đường 3 tháng 2, Phường 14, Qun 10, TP. H Chí Minh.­

Chúng tôi bao gồm:

Bên A là ông/bà:

 • Chức vụ: …………………………..
 • MST: ………………………………..
 • SĐT hỗ trợ: ………………………..

Bên B là ông/bà:

 • SĐT:……………………………………………..
 • CMND:…………………………………………
 • Học viên lớp:……………………………..
 • Ngày khai giảng:………………………..
 • Giảng viên:…………………………………

1. Bên A là đại diện NEST cam kết với bên B (khách hàng) tại trung tâm:

 • Sau khi hoàn thành khóa học EASY IELTS, bên B sẽ đạt được chuẩn đầu ra mà bên A cam kết tối thiểu IELTS 5.0
 • Nếu chưa đạt được chuẩn đầu ra theo cam kết, bên B có quyền tiếp tục ôn luyện miễn phí cho đến khi đạt được mục tiêu đầu ra IELTS 5.0

2. Yêu cầu đối với bên B:

 • Tham gia tối thiểu 39 buổi học trong tổng số 42 buổi học trên lớp
 • Lên lớp đúng giờ và nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của lớp học
 • Có thái độ học tập tích cực, năng nổ, đóng góp cho tiết học
 • Phải nắm vững những từ vựng chuyên dụng, cách phát âm trong chương trình học mà giảng viên đã giảng dạy
 • Hoàn thành tối thiểu 80% những bài tập được giao. Nếu chưa hoàn thành, bên B phải ở lại lớp để thực hiện dưới sự giám sát của người hướng dẫn
 • Tham gia đầy đủ các bài Mock tests và đạt kết quả theo yêu cầu

3. Cam kết này sẽ chấm dứt khi:

 • Bên B tham gia thi chứng chỉ IELTS sau khóa học và đạt được mức điểm tối thiểu 5.0
 • Bên B không đáp ứng được các yêu cầu tại mục 2
 • Bên B không tham gia thi chứng chỉ IELTS sau 3 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học, kể cả khóa học đầu tiên hoặc học lại tại NEST

Bản cam kết này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt theo các điều được nêu ở mục 3.

3. NỘI DUNG CAM KẾT ĐẦU RA CHO LỘ TRÌNH IELTS 24H TẠI NEST ACADEMY

Hôm nay, ngày……..tháng…….năm 2020 ti chi nhánh ca Công Ty C Phn Giáo Dc Nest Academy 666/59A Đường 3 tháng 2, Phường 14, Qun 10, TP. H Chí Minh.­

Chúng tôi bao gồm:

Bên A là ông/bà:

 • Chức vụ: …………………………..
 • MST: ………………………………..
 • SĐT hỗ trợ: ………………………..

Bên B là ông/bà:

 • SĐT:……………………………………………..
 • CMND:…………………………………………
 • Học viên lớp:……………………………..
 • Ngày khai giảng:………………………..
 • Giảng viên:…………………………………

1. Bên A là đại diện NEST cam kết với bên B (khách hàng) tại trung tâm:

 • Sau khi hoàn thành khóa học IELTS 24H , bên B sẽ đạt được chuẩn đầu ra mà bên A cam kết tối thiểu IELTS 6.5
 • Nếu chưa đạt được chuẩn đầu ra theo cam kết, bên B có quyền tiếp tục ôn luyện miễn phí cho đến khi đạt được mục tiêu đầu ra IELTS 6.5

2. Yêu cầu đối với bên B:

 • Tham gia tối thiểu 16 buổi học trong tổng số 18 buổi học trên lớp
 • Lên lớp đúng giờ và nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của lớp học
 • Có thái độ học tập tích cực, năng nổ, đóng góp cho tiết học
 • Phải nắm vững những từ vựng chuyên dụng, cách phát âm trong chương trình học mà giảng viên đã giảng dạy
 • Hoàn thành tối thiểu 80% những bài tập được giao. Nếu chưa hoàn thành, bên B phải ở lại lớp để thực hiện dưới sự giám sát của người hướng dẫn

3. Cam kết này sẽ chấm dứt khi:

 • Bên B tham gia thi chứng chỉ IELTS sau khóa học và đạt được mức điểm tối thiểu 6.5
 • Bên B không đáp ứng được các yêu cầu tại mục 2
 • Bên B không tham gia thi chứng chỉ IELTS sau 3 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học, kể cả khóa học đầu tiên hoặc học lại tại NEST

Bản cam kết này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt theo các điều được nêu ở mục 3.